VIZITKA

Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci
Bodonci 6
9265 Bodonci
Slovenija
Tel.: 00 386 2 549 10 06
Fax: 00 386 2 549 12 95
E-mail:eco.bodonci@siol.net

MINI ANKETA

Bodonsko cerkveno občino tvorijo verniki iz

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

NOVICE

Ludvik Jošar: Prva slovenska knjiga

2. 02. 2009

I. Uvod

Skoraj sto let po tiskanju prve knjige na svetu, znane pod imenom »Gutenbergova 42-vrstična Biblija« (med leti 1452-1455), je luč sveta zagledala prva slovenska tiskana knjiga z naslovom »CATECHISMUS In der windischen sprach sambt einer kürtzen Ausslegung in gesangweiss. Item die Litanai vnd ein predig vom rechten Glauben, gestelt durch Philopatridum Illiricum« s slovenskim dodatkom: »Anu kratku podvučene, s katerim vsaki človik more v nebu pryti.«
(Prevod nemškega uvoda: »Katekizem v slovenskem jeziku s kratko razlago v obliki pesmi. Nadalje litanije in pridiga v pravi veri. Sestavil Rodoljub Ilirski.«)

Iz samega naslova knjige ni razvidno ime avtorja, ne letnica tiskanja in ime tiskarja. Zgodovinsko pa je potrjeno, da je avtor prve slovenske tiskane knjige Primož Truibar (1508-1586), slovenski reformator, začetnik slovenske književnosti in slovenskega šolstva, glavni pobudnik za ustanovitev slovenske Cerkve ter v letih 1561-1564 (s prekinitvami) njen voditelj (superintendent), prebuditelj in zagovornik slovenske narodne zavesti. Psevdonim »Domoljub Ilirski« (Philopatridum Illiricum) je Trubar uporabil zaradi varnosti, kajti tiskanje protestantskih knjig je bilo prepovedano. To je bil tudi razlog, da sta bila navedena napačna podatka, kar se tiče kraja tiskanja in imena tiskarja. V resnici je bila prva slovenska knjiga tiskana v Tübingenu (Nemčija) in ne na Sedmograjškem. Natisnil pa jo je tiskar Ulrich Morhar in ne Jernej Škrjanec (Jerned Skuryaniz). Letnica tiskanja in izida prve slovenske knjige je zagotovo leto 1550.

II. Vsebina prve slovenske knjige

Prva slovenska knjiga ne vsebuje sistematične vsebinske razdelitve. Na podlagi njene vsebine pa to razdelitev lahko sistematično nakažemo.

A. Uvod – v nemščini in slovenščini

 /Trubar uvod v slovenščini začenja  sledeče: »Vsem Slovencom gnado, myr, mylhost inu pravu spoznane božye skuzi Jezusa Kristusa prossim«./

B. Posamezni odlomki niso označeni s številkami in so zapisani v latinščini.

Vrstni red in »vsebina« teh odlomkov:
1. O stvarjenju, o padcu in o kazni prvih ljudi, kakor tudi o njihovem izgonu.
2. O rabi dekaloga (Deset zapovedi).
3. O pravi veri v našega Gospoda Boga, in sicer v Boga-Očeta in Sina in Svetega Duha
    (Apostolska veropizpoved).
4. O pravem klicanju Božjega imena.
5. Gospodova molitev – Očenaš.
6. O skrivnosti Božje besede in o koristi krsta.
7. Postavitev pridiganja evangelija in krsta, povzeta iz 4. evangelijev.
8. Kaj so zakramenti in kakšen je njihov učinek ter o njihovem pomenu.
9. Spodbuda in opomin.
10. Postavitev Gospodove večerje.
11-13. Svetopisemska pričevanja o človekovi grešnosti.
14. Vprašanja o dobrih delih.
15. Hišna tabla (Zapovedi apostolov o morali in dobrih delih, ki zadevajo tako zasebno kakor
      javno življenje):
Škofi in ostali cerkveni delavci; Oblast in podložniki; Dolžnosti moža; Dolžnosti žene; Dolžnosti starejših; Dolžnosti hlapcev, dekel in težakov; Dolžnosti gospodarjev do služinčadi; Dolžnosti do vdov, Splošna zapoved (Dvojna zapoved ljubezni).
16. Pesemski del katekizma (sem spadajo tudi litanije).
17. Pridiga. 

III. Svetopisemski teksti

Trubar se je v svoji prvi knjigi držal reformacijskega načela, da je vir in merilo krščanske vere Božja beseda, vsebovana v Bibliji. Tako vse svoje učenje utemeljuje z navajanjem posameznih svetopisemskih tekstov.

ad 1) 1. Mojzesova knjiga, poglavja 1-3.
ad 2) 2. Mojzesova knjiga , 20. poglavje in 5. Mojzesova knjiga 5. poglavje.
ad 3) V Apostolski veroizpovedi ne navaja posameznih delov iz Svetega pisma, ampak imena dvanajstih apostolov in vsakemu »pripisuje« določen del.
ad 4) V tem odlomku ni navedenih nobenih tekstov.
ad 5) Gospodova molitev je povzeta iz Mt 6 in Lk 11.
ad 6) V tem odlomku ni daljših navedb bibličnega besedila.
ad 7) Utemeljitev na podlagi besedil iz vseh štirih evangelijev: Mt 28, Mr 16, Lk 24, Jn 20.
ad 8) Navedbe več svetopisemskih knjig iz obeh zavez brez daljšega citiranja.
ad 9) Brez navedbe tekstov.
ad 10) Podlaga za postavitev Gospodove večerje so: Mt 26; Mk 14; Lk 22 in 1 Kor 11.
ad 11-13) Več bibličnih mest iz Stare in Nove zaveze.
ad 14) Več bibličnih tekstov iz Stare in Nove zaveze.
ad 15) Navajanje svetopisemskega besedila iz Pisem apostolov: 1 + 2 Tim, Tit, Rim 13, 1Pt, Ef, Kol, 1 Kor ter Mz 3. Pri splošni zapovedi so navedena besedila: 5 Mz, Mt 22, Mk 12 ter 1 Tim.
ad 16) Pesemski del ne vsebuje navedb, kje se nahaja kak biblični tekst.
ad 17) Podlaga Mt 15,28.

IV. Zaključek
Trubar s svojo prvo slovensko knjigo, ki je bila tiskana v gotici in v nakladi 1000 izvodov, ni bil le avtor Katekizma, ampak je bil prvi prevajalec svetopisemskih tekstov v naš slovenski jezik. Temelji za to prevajanje so bili postavljeni. Nadaljeval jih je sam Trubar, dokončal pa leta 1584 Jurij Dalmatin, ko je bilo natisnjeno celotno Sveto pismo z naslovom »BIBLIA, TV JE , VSE SVETV PISMV, STARIGA inu Noviga Testamenta, Slovenski tolmazhena, skuzi IVRIA DALMATINA.

 

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |